Čo je potrebné k prevodu obchodného podielu?

Obchodný podiel v spoločnosti, je vlastne všetko, čo spoločník vlastní v rámci nejakej firmy. Konkrétne ide o všetky práva, akými daný spoločník disponuje a povinnosti, ktorými je zaviazaný. To aký veľký má spoločník podiel v rámci spoločnosti sa odvíja od výšky vkladu, ktorý pri zakladaní vložil do podniku. Je možné, že jeden obchodný podiel vlastnia aj niekoľkí spoločníci naraz, pričom v tomto prípade majú na tento podiel určeného spoločného zástupcu. Keď sa spoločník rozhodne, môže zrealizovať prevod obchodného podielu, avšak to iba vtedy, ak je tak uvedené v Spoločenskej zmluve alebo v Zakladateľskej listine. Prevod obchodného podielu je možný buď na niekoho z iných spoločníkov, pôsobiacich v spoločnosti, alebo na tretiu-cudziu osobu, ktorá v spoločnosti nevystupuje. Pri obchodnom podiely sa dá postupovať tak, že sa predá celkovo, ale dá sa previesť aj iba jeho určitá časť. Rovnako sa dá rozhodovať aj o tom, či sa obchodný podiel bude prevádzať za nejakú odplatu alebo bezodplatne.

časť obchodného podielu

Na to, aby sa prevod obchodného podielu na iného spoločníka alebo osobu uskutočnil, musí byť možnosť prevedenia na spoločníka, či ďalšiu osobu, podobne ako samotná možnosť prevodu, zahrnutá v Zakladateľskej listine, prípadne v Spoločenskej zmluve. Pokiaľ tak je v nich uvedené, môže sa prevod zrealizovať, ale najprv je potrebné splniť niekoľko podmienok. Medzi tieto podmienky patrí vyplnenie a zhromaždenie dokumentov, a to konkrétne:

prevedenie obchodného podielu

  • Zmluva o prevode obchodného podielu
  • Celé znenie Zakladateľskej listiny alebo Spoločenskej zmluvy
  • Zápisnica z Valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o prevode alebo rozhodnutie zakladateľa spoločnosti
  • Súhlas od Správcu dane (pokiaľ jedna zo zmluvných strán mala dlhy)
  • Návrh na prepísanie vykonaných zmien v Obchodnom registri

Po vypísaní všetkých spomenutých dokumentov a odoslaní ich na príslušné inštitúcie, začína potom prevod oficiálne platiť zapísaním vykonaných zmien v Obchodnom registri.